Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti PROVEDIO s.r.o., se sídlem Rajská 15/A, 811 08 Bratislava – Staré město, IČO:54122333, DIČ: 2121608302

I. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím uzavřením kupní smlouvy a tvoří součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. Kupujícím mohou být jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

1.2 Vyplněním objednávkového formuláře „Objednávka“ a potvrzením seznámení se s těmito VOP (dále jen „objednávka“), kupující přistupuje k těmto VOP prodávajícího, které tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy a jsou stále přístupné na webové stránce prodávajícího.

1.3 Prodávající je i provozovatelem systému elektronického obchodu provozovaného prostřednictvím internetové stránky www.piqipi.sk (dále jen „obchod“).

1.4 Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy podle těchto VOP nejednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č. 1/2003. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele pro prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a zákon č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.

1.5 Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateli, se vztahují ustanovení zákona č.. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

1.6 Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím webové stránky prodávajícího, obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím webové stránky prodávajícího, obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky a souhlasila se zásilkovým dodáním zboží na dobírku prostřednictvím třetí osoby.

1.7 Objednávkou se rozumí kupujícím vyplněný a odeslaný objednávkový formulář „Objednávka“ zpracovaný systémem obchodu. V případě, že kupující nevyužije možnosti objednání prostřednictvím objednávkového formuláře ve smyslu předchozí věty, za objednávku se považuje i telefonická objednávka nebo objednávka zaslaná emailem nebo poštou na adresu prodávajícího.

1.8 Objednávka obsahuje informace o zákazníkovi ao objednaném produktu. Na základě objednávky se zákazníkovi vygeneruje automaticky potvrzení objednávky a v případě zvolení platby předem výzva k úhradě kupní ceny

II. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy

2.1 Elektronická objednávka produktů uskutečněná formou vyplněného objednávkového formuláře „Objednávka“ a následná úhrada kupní ceny ve smyslu automaticky vygenerované výzvy je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

2.2 K akceptaci objednávky produktů ze strany prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písemného potvrzení (elektronicky) přijetí objednávky, přičemž prodávající zároveň informuje kupujícího, že produkt byl zadán k odeslání.

2.3 V případě objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře „Objednávka“ a volbě platby předem, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu vždy předem, v opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy.

2.4 Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků prodávajícího a kupujícího.

III. Kupní cena a platební podmínky

3.1 Cena produktů objednávaných prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „kupní cena“) je vygenerována vždy speciálně pro každého jednoho zákazníka po vyplnění objednávky na webové stránce prodávajícího. V případě objednávky ve smyslu Čl. II bod 5 tohoto článku VOP, zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku emailem.

3.2 Prodávající negarantuje časovou platnost kupních cen v případě stejné objednávky v jakémkoli časovém úseku. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, kupní cena vygenerovaná v případě konkrétní objednávky se po její úhradě ve lhůtě splatnosti již nemění.

3.3 Kupní cena produktů nezahrnuje cenu dopravy, ani jiné náklady související s dodáním produktů.

3.4 Základním platidlem je měna CZK.

IV. Dodání produktů

4.1 Prodávající je povinen dodat produkty kupujícímu v objednaném množství a kvalitě a v případě kupujícího ve smyslu článku. I bod 5 i spolu s daňovými doklady vztahující se k produktu a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro daný produkt.

4.2 Prodávající zpracovává všechny přijaté objednávky v pořadí, v jakém jsou mu doručovány. Dodací lhůta na objednaný produkt, který je v nabídce označen jako „skladem“ u prodávajícího je 5 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě speciálního požadavku se dodací lhůta prodlužuje o další pracovní dny, které budou oznámeny v nabídce.

4.3 Pokud prodávající nemůže kupujícímu objednaný produkt dodat, a to navzdory skutečnosti, že došlo k uzavření kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit zaplacenou kupní cenu za produkt, pokud se smluvní strany nedohodnou na náhradním plnění. Vrácením zaplacené kupní ceny smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím automaticky zaniká.

4.4 Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

4.5 Dodání produktu prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám kupujícího (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).

4.6 Dodání produktu je uskutečněno jeho předáním kupujícímu (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), resp. jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě.

4.7 Přepravovaný produkt musí být vhodně a bezpečně zabalen. Kupující svým podpisem na přepravním/dodacím listu potvrzuje kromě dodání současně i skutečnost, že obal nebyl porušen a produkt byl dodán kompletně ve smyslu objednávky.

4.8 Při osobním odběru v případě viditelného poškození produktu, případně zjistitelných vad, je kupující oprávněn nepřevzít produkt. Převzetím produktu se má za to, že tento neměl vady zjistitelné při osobní prohlídce produktu. Při osobním i zásilkovém dodání je kupující zároveň povinen vyznačit poznámku o poškození produktu v přepravním/dodacím listu s výstižným popisem tohoto poškození, a to okamžitě při převzetí, jde-li o vady zjistitelné při převzetí, nebo nejpozději do 10 dnů od převzetí, jde-li o vady skryté. . Všechny později oznámené vady a poškození, resp. reklamace dodaného množství a kvality produktu nebudou ze strany prodávajícího akceptovány.

V. Převzetí produktu

5.1 Kupující je povinen převzít objednaný produkt, který mu prodávající doručil na místo dodání určené v objednávce.

5.2 Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na kupujícího jeho převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené/zplnomocněné osoby. V případě uvedeném v bodě 2 tohoto článku VOP, přechází nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu na kujícího dnem kdy kupující nepřevzal produkt při prvním pokusu o doručování.

VI. Přepravné

6.1 Přepravní náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu. Tyto budou vyčísleny v automaticky vygenerovaném potvrzení objednávky nebo v cenové nabídce zaslané emailem a kupující se zavazuje uhradit je spolu s kupní cenou.

VII. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

7.1 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy v souladu a způsobem upraveným v Občanském zákoníku. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete produkt.

7.2 Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prodávajícího jednoznačným prohlášením, a to dopisem zaslaným poštou doporučenou listovní zásilkou na adrese prodávajícího uvedené v těchto VOP. Za tímto účelem může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn na webové stránce prodávajícího.

7.3 Lhůta k odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, tedy nejpozději ve 14 den odkdy lhůta pro odstoupení od smlouvy začala běžet.

7.4 Po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu veškeré platby, které uhradil kupující v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží kupujícímu. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jakým byla uhrazena kupní cena a související náklady kupujícím, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

7.5 Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

7.6 V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží zpět nebo jej přinést na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešlete zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

7.7 Pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujících – podnikatelských subjektů se uplatňují zákonné podmínky upravené v Obchodním zákoníku.

7.8 Kupující může bez peněžité sankce stornovat výlučně svou objednávku uskutečněnou prostřednictvím objednávkového formuláře „Objednávka“, a to do 24 hodin ode dne zadání platebního příkazu k zaplacení kupní ceny, nejpozději však před připsáním kupní ceny na účet prodávajícího a zároveň je povinen o uvedené skutečnosti telefonicky a písemně uvědomit prodávajícího. Prodávající se zavazuje do 15 dnů vrátit kupujícímu kupní cenu, došlo-li k jejímu připsání na účet prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany na náhradním plnění. V případě akceptace cenové nabídky prodávajícího zasláním potvrzujícího emailu, stornování není možné.

7.9 Pokud dojde ke stornování objednávky po připsání kupní ceny na účet prodávajícího, případně pokud kupující nesplní svou oznamovací povinnost ve smyslu bodu 5 tohoto článku VOP, prodávající není povinen storno objednávky akceptovat a má se za to, že kupní smlouva byla řádně uzavřena.

7.10 Prodávající nepřebírá vrácený produkt prostřednictvím dobírkové služby, produkt v případě jsou-li dané zákonné důvody musí být ze strany kupujícího vrácen formou běžného poštovního balíku nebo zásilkovou společností.

7.11 Kontaktní údaje prodávajícího pro případ odstoupení od smlouvy nebo reklamace dle následujícího článku jsou následující:

  • adresa: PROVEDIO s.r.o. – Packeta, Popradská 38, Levoča 05401
  • telefonní číslo: +421 948 892 285
  • email. eshop@piqipi.com

VIII. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

8.1 Prodávající neodpovídá za vady produktu pokud tyto jsou způsobeny nekvalitními podklady dodanými kupujícím.

8.2 Prodávající není povinen upozornit kupujícího na nedostatečnou kvalitu podkladů. Prodávající nekontroluje kvalitu dodaných podkladů, tyto nijak neupravuje a nemění, ale jsou zpracovávány automaticky. Rovněž neodpovídá za obsah podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy jako ani za porušování práv duševního vlastnictví třetích osob.

8.3 Výlučně kupující odpovídá za vady produktů způsobené dodáním vadných/ nekvalitních podkladů.

8.4 Kupující odpovídá za obsah podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy České republiky a/nebo s obecnou morálkou a odpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla být způsobena třetím osobám v souvislosti s použitím produktů.

8.5 V případě, že prodávající zjistí při zpracování objednávky, že dodaný obsah podkladů je hanlivý, případně v rozporu s morálními a etickými názory prodávajícího, nebo obecně závaznými právními předpisy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, doručením písemného oznámení o stornování potvrzení objednávky emailem . Kupujícímu nevzniká nárok na žádnou náhradu, kromě nároku na vrácení již zaplacené kupní ceny.

8.6 Prodávající poskytuje záruku na dodané produkty v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí produktu ze strany kupujícího. V případě kupujících – podnikatelských subjektů se na odpovědnost za vady produktu a na podmínky poskytnutí záruky vztahují ustanovení Obchodního zákoníku.

8.7 V případě vrácení produktu s vadou, která vyšla najevo až po jeho převzetí a která nebyla zřejmá a zjistitelná při běžné kontrole při převzetí, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající povaze a rozsahu vady nebo vrácení kupní ceny. Jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má kupující nárok odstoupit od smlouvy. Po dohodě smluvních stran může být produkt s vadou nahrazen i novým produktem bez vad. Poškozené nebo vadné zboží musí být kompletní.

8.8 Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci na produkt v záruční době, a to bezodkladně poté, co se o vadě produktu dozvěděl, zasláním písemné reklamace na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

8.9 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a kupujícího písemně (elektronicky, poštou) vyrozumět o výsledku vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne obdržení/přijetí písemné reklamace.

8.10 Postupy upravené v tomto článku se přiměřeně vztahují i na podání stížnosti nebo podnětu ze strany kupujícího.

8.11 Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „ARS“). Formou ARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 1 4 zákona č . 391/2015 Sb. a sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 20 EUR. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů se podává k subjektu alternativního řešení sporů podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 3. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Jsou-li na alternativním řešení sporů příslušné několik subjektů, má právo volby, kterému z nich podá návrh, spotřebitel. Kromě alternativního řešení sporů má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný všeobecný nebo rozhodčí soud. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Seznam subjektů alternativního řešení sporů k datu 10.4.2016 je zde: http://www.mhsr.sk/seznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelských-sporov/146987s. Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovenskou obchodní inspekci je ars@soi.sk

IX. Ochrana osobních údajů a soukromí

9.1 Kupující při vyplnění objednávkového formuláře bere na vědomí a prohlašuje, že byl poučen podle zákona č. 1/2003. 112/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.


Tyto VOP platí ve znění v jakém jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího a byly schváleny příslušným orgánem společnosti PROVEDIO s.r.o.

Znění VOP je účinné od 2. 2. 2022.